تعیین دوره تناوب سازه های فولادی در حالت تحلیل مستقیم

در ویرایش جدید AISC روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل و طراحی مستقیم در کنار روش های طراحی تنش مجاز و حالات حدی ارائه شده است. در این روش اثرهای ثانویه، تنش های پسماند و خطاهای هندسی به طور مستقیم در تحلیل لحاظ می شوند. در این روش از ضریب طول موثر استفاده نمی شود. پیوست 7 آیین نامه AISC360-05 به تحلیل مستقیم می پردازد.