نحوه باز کردن فایل ETABS و SAP

نحوه بازکردن فایل های ذخیره شده ETABS در محیط برنامه SAP و برعکس