اعمال بار گسترده خطی بر روی المان سطحی بدون تیر

اعمال بار گسترده خطی بر روی المان سطحی که تیر ندارد در ETABS 2016