نرم افزار اجزای محدود آباکوس

معرفی امکانات کم نظیر نرم افزار اجزای محدود آباکوس. کلیپ فوق انیمیشنی از نحوه ارایه خروجی نرم افزار نشان می دهد.