نحوه به دست آوردن جابجایی شتاب طبقات

نحوه به دست آوردن جابجایی شتاب طبقات و خروجی گرفتن پس از یک تحلیل تاریخچه زمانی در SAP2000