ترسیم خطوط منحنی در ETABS 2016

ترسیم خطوط منحنی برای مدلسازی در محیط برنامه ETABS 2016