نحوه استفاده از قابلیت Towers در محیط ETABS 2016

در نسخه 2013 به بعد برنامه قابلیت Towers به برنامه اضافه شده توسط آن می توان چند سازه با خطوط شبکه (grid system) و اطلاعات طبقه (story data) مجزا را مدلسازی نمود. در واقع چند ساختمان را در یک فایل مدلسازی نمود. در این فیلم آموزشی به نحوه استفاده از قابلیت Towers در محیط ETABS 2016 پرداخته شده و با ذکر یک مثال ساده، نحوه استفاده از آن تشریح شده است.