گزارش WIPO از ثبت اختراع دنیا در سال 2017

سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO گزارشی را از فعالیت کشور ها در حوزه ثبت اختراع در سال 2017 منتشر کرده است که طبق این آمار برای اولین بار تعداد کل ثبت اختراعات جهان از مرز سه میلیون ثبت اختراع گذشته است. این تعداد نسبت به سال 2016 بیش از 8 درصد افزایش داشته است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت https://goo.gl/JrbUiW مراجعه نمایید.