ریسه نور LED با چهار ردیف LED

ریسه نور LED با چهار ردیف LED و شدت نور مناسب و طریقه جایگزینی لامهای فلورسنت قدیمی با این نوار نور LED