گل خورشیدی هوشمند یا smart flower

صفحه خورشیدی به شکل یک گل هوشمند یا smart flower که بدلیل چرخش با زاویه تابش خورشید 40% انرژی بیشتری از صفحات مرسوم و ثابت تولید می نماید.