سیستم روشنایی با استفاده از بازتاب نور مستقیم خورشید

ایده ای فوق العاده برای سیستم روشنایی ساختمان ها با استفاده از بازتاب نور مستقیم خورشید