انتقال برق در ساختمان از طریق باسداکت

انتقال برق در ساختمان از طریق باسداکت از خروجی ترانسفورماتور تا تابلوی توزیع در هر طبقه(جایگزین مناسب تعداد کابل بالا با مقاطع بزرگ و امکان توسعه آتی)