روشهای نصب مرسوم سلولهای خورشیدی

کلیپ جالب در مورد روشهای نصب مرسوم سلولهای خورشیدی: بر روی بام، زمین و سقف پارکینگ های عمومی