آشنایی با جرم خیانت در امانت - گروه وکلای ره جویان عدالت

تعریف جرم خیانت در امانت
اگر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد ننماید جرم خیانت در امانت محقق شده است.

گروه وکلای ره جویان عدالت
https://rahjooyan.co