چهار شرط اصلی در ارتباط مناسب با دیگران (2)

آنهایی که سلطه گر هستند ، جرئت و صداقتشان بالاست ولی صمیمیت و آزادی دادن به دیگران در رفتار آنها دیده نمی شود ، که این حالتی پرخاشگرانه است.