چهار شرط اصلی در ارتباط مناسب با دیگران (1)

صداقت یکی از مرزهای تفکیک سه رفتار جرئت مندانه ، منفعلانه و پرخاشگرانه از همدیگر می باشد.