رفتار منفعلانه در تذکر ندادن به عیوب دیگران

کسی که توانایی امر به معروف و نهی از منکر ندارد و می داند که سفارش او تاثیر گذار است ، اگر جرئت این کار را نداشت ، این ترس و فرار او رفتار منفعلانه است که ناشی از کمبود اعتماد به نفس در او می باشد.