بایدها و نبایدها عملیات اجرای جوشکاری قطعات فلزی

تمام نکات ایمنی و حفاظت کارگاهی در حین عملیات جوشکاری قطعات فلزی ساختمان را به همراه توضیحات صوتی و نوشتاری در این فیلم مشاهده نمایید.