اصلاح سبک تفکر در کنترل خشم

تفکر غلط در ارتباط با دیگران و عدم شناخت صحیح در مسائل زندگی ، سبب ایجاد ناراحتی و پریشانی در فرد می شود ، که با اصلاح آن می توان ناراحتی و خشم را در خود کنترل کرد.