نما متحرک

لوور های شکل دهنده نمای این ساختمان در جهت های مختلف بر اساس جهت تابش خورشید چرخیده و در وسط روز به طول کامل از حالت عمودی به افقی تبدیل می شود