شناسایی روان بنه های منفی برای جلوگیری از اختلافات (3)

روانشناسان عامل سرد شدن رابطه زن و شوهر را روان بُنه منفی (ذهنیت منفی) که بین آنها نسبت به هم ایجاد شده ، می دانند ؛ که این افکار و سوء ظن های منفی و بی اساس عامل اصلی پرخاشگری بین افراد می باشد.