شناسایی روان بنه های منفی برای جلوگیری از اختلافات (2)

زن و شوهری که بعد از ۱۵ سال زندگی به مشاوره رفته بودند و عامل اختلاف آن ها ، این بوده است که یکی از آنها بر اثر ذهنیت منفی که در ۱۵ سال پیش در ذهن او ایجاد شده بود ، سبب شده بود که رفتارات او نسبت به همسرش عوض شود و دائم در خیال خود فکر کند که همسرش اورا دوست ندارد و همه محبت های او در زندگی ، تصنعی بوده است.