شناسایی روان بنه های منفی برای جلوگیری از اختلافات (1)

یکی از تکنیک های فوق العاده برای کنترل و جلوگیری از پرخاشگری ، شناسایی روان بنه ها و ذهنیت منفی در ذهن انسان می باشد ؛ روان بنه ، برداشت های اولیه انسان که نسبت به موضوعاتی اتفاق می افتد ، که رفتارها و هیجان های بعدی فرد براساس آن شکل می گیرد.