شیوه قانون گذاری در محیط خانواده

- اگر در خانواده ای بین زن و شوهر ، یک قوانینی به توافق برسد و براساس آن قوانین سرسختانه عمل شود ،دیگر اسم آن بدقلقی و سختگیری و پرخاشگری نیست.
- در تربیت فرزند و سفارش او در برنامه ریزی بازی های رایانه ای و فیلم دیدن ، در مدت زمان استفاده او باید توافق ایجاد شود که با تمام شدن وقت استفاده او ، با احترام و محبت ولی به طور قاطعانه باید رفتار کرد و او را به عمل کردن قانون منزل ، تمرین وعادت داده شود.