شرط اصلی در رفتار جرئت مندانه

- مؤلفه اصلی رفتار جرئت مندانه و قاطعانه ، "احترام" است ؛ یعنی هنگام ناراحت شدن از کسی ، ناراحتی را باید اعلام کرد ولی با ادای کامل احترام ، نه با داد و فریاد و پرخاش کردن.