ممکن است از طریق خطوط برق به شما شوک الکتریکی وارد شود

در هنگام تصادف با خطوط برق چگونه از شوک الکتریکی به بدن جلوگیری نمائیم اولین کار تماس با 121 و اطلاع به نزدیکترین واحد اتفاقات برق است و برای قدم های بعدی بهتر است این فیلم را ببینید. وب سایت مهندسی برق - اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
plc4u.ir