امام علی (ع) در لیله المبیت نمیدانست كه كشته نمی شود؟!

ولايت تي وي