آیا پیامبر(ص)جانشین انتخاب کردند؟وصی ایشان که بود؟

ولايت تي وي