خلاصه کتاب احکام کسب و کار آیت الله مصطفوی ، دکتر کلایی و کاشانی نیا - همراه با نمونه سوال

خلاصه کتاب احکام کسب و کار آیت الله مصطفوی ، دکتر کلایی و کاشانی نیا - همراه با نمونه سوال از لینک زیر میتوانید دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/33816/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-(-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%DB%8C--%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7-)