بهاره دختر عمو : خواننده استاد ابراهیم شریف زاده نوازنده دو تار استاد حسین سمندری

بهاره دختر عمو : خواننده استاد ابراهیم شریف زاده نوازنده دو تار استاد حسین سمندری