تحلیل اولیه تابع انتقال سیستم‏های دینامیکی سیستم مکانیکی جرم، فنر، دمپر Matlab 2017

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/hcm2620
در این بخش از آموزش به بیان مفاهیم مهم مهندسی کنترل در رابطه با توصیف سیستم¬های دینامیکی پرداخته و انواع روش¬های توصیف سیستم را معرفی خواهیم کرد. در این باره، یکی از مهمترین ابزارهای توصیف سیستم که توصیف تابع انتقال (Transfer function) می¬باشد مورد توجه قرار گرفته و به طور کامل آموزش داده می¬شود. برای ایجاد ارتباط بهتر و فهم راحت¬تر موضوعات از اسلایدهایی که مطالب را به صورت ریاضیاتی و گرافیکی نمایش می¬دهند استفاده شده است. همچنین در انتها برای تمرین بیشتر در جهت ساده سازی مطالب آموزش داده شده، یک مثال جرم، فنر و دمپر مورد تحلیل قرار می¬گیرد.