پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی - نسخه ورد در حجم 124

پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی - نسخه ورد 126 صفحه از لینک زیر میتوانید همین الان دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/26494/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
بخشی از متن پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی:
امروزه سرمايه ی اجتماعي، نقش بسیار مهم تری از سرمايه ی فیزيکي و انساني در سازمان ها و جوامع ايفا مي کند و شبکه های روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش میان انسان ها با يکديگر، سازمان ها و انسان ها، و سازمان ها با سازمان های ديگر مي باشد. در غیاب سرمايه ی اجتماعي، ساير سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه ی اجتماعي، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادی، ناهموار و دشوار مي شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های سرمایه های اجتماعی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان زاهدان می باشد. در این تحقیق که از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهر زاهدان در سال 1393 می باشند که تعداد 451 نفر هستند و از بین آنها با استفاده از روش کوکران 210 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیقات کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای این منظور از پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون های توصیفی و استنباطی (پیرسون و اسپیرمن) و تی تک گروهی استفاده گردیده است که برای اینکار از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد یعنی سرمایه اجتماعی سبب بهبود سلامت سازمانی می گردد.