نمونه سوالات کارشناس حسابداری و حسابرسی دادگستری - با پاسخ

دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی دادگستری به همراه پاسخنامه از لینک زیر میتوانید دانلود کنید:
http://judiciary.filelar.com/products/2053
توضیحات فایل سوالات کارشناس حسابداری و حسابرسی:
بسته سوالات کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی دادگستری شامل موارد زیر می باشد:
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال ۸۱) + پاسخنامه
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال ۸۳) + پاسخنامه
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال ۸4) + پاسخنامه
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال ۸5) + پاسخنامه
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال 86) + پاسخنامه
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال 87) + پاسخنامه
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال 88) + پاسخنامه
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری (سال 90) + پاسخنامه