آیا شست و شوی سگ باعث از بین رفتن نجاست سگ می شود؟

اصل طهارت (قابل توجه وسواسی ها)