مرحله پس از بروز خشم و عصبانیت

- وقتی فرد بعد از واقعه ای خشمگین شد و پرخاشگری کرد ؛ حتما به دنبال آن آثار سوء و عواقبی خواهد بود ؛ لذا بعد از عصبی شدن پشیمانی ، احساس گناه و احساس سرزنش برای فرد به وجود می آید ، که اینها خود عامل استرس و اضطراب هم می شود .