کریم بنزما به تمرینات بازگشت

کریم بنزما بعداز مصدومیت به تمرینات گروهی نیم رئال مادرید بازگشت
دوشنبه (14 اردیبهشت 94)