مرحله بروز خشم و عصبانیت

وقتی فکر و ناراحتی ایجاد شده در ذهن نسبت به یک اتفاق ناخوشایند ، برای فرد پدید آید به دنبال آن رفتار پرخاشگرانه به صورت کلامی و یا غیر کلامی ، صورت می گیرد ؛ اگر فرد بتواند در این مرحله نسبت به علائم بدنی و افکار زیر بنایی و منفی خود اگاهی یابد و همچنین بداند که چه طور آنها را تغییر یابد ، خیلی راحت می تواند عصبانیت خود را کنترل کند.