مرحله قبل از بروز خشم و عصبانیت

وقتی عامل بیرونی در ایجاد عصبانیت به وجود می آید ، به دنبال آن فکری و اعتقادی در ذهن پدید می آورد ؛ که با نتیجه گیری بواسطه آن طرز فکر ، شروع به پدید آمدن آثار عصبانیت در فرد می شود ؛ چه بسا بعضی از این افکار ، بی دلیل و منفی نگرانه باشد که به دنبال آن ، واکنش هیجانی نامطلوب ایجاد می شود.