تاثیر ارزش ها و باورهای ذهنی بر رفتار فرد

- گاهی اوقات ارزش ها و اندیشه و اعتقاداتی که همواره از قبل در ذهن و تفکر فرد بوده است ، باعث می شود در تعامل و رفتار او تاثیر بگذارد ؛ مانند ذهنیت منفی به جایگاه زن که از کوچکی در او پروانده شده است ، سبب شود که فرد تعامل خوبی با همسر خود نداشته باشد.