سبک ارتباطی جرأت مندانه هنگام تحقیر شدن

- وقتی فردی در مقابل مسخره کردن و یا اهانت دیگری قرار میگیرد سه نوع برخورد و ارتباط را می توان داشته باشد ؛ ۱-سبک ارتباط پرخاشگرانه (پرخاش و دعوا برای انتقام) ۲- سبک ارتباط منفعلانه (کوتاه آمدن و ظلم را پذیرفتن) ۳- سبک ارتباطی جرئت مندانه (توجه به فرد و حل کردن نیاز روحی او و بالا بردن عزت نفس فرد مسخره کننده)