عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (2)

هنگامی که فرد مقابل شروع به مسخره کردن و یا تحقیر می کند ، عکس العمل در مقابل آن باید این طور باشد که ابتدا فکر و اندیشه آن فرد تشخیص داده شود و همچنین فکری که بعد از این تحقیر در ذهن خود ایجاد می شود ، باید مدیریت شود و الا باعث پرخاشگری نسبت به او می شود ؛ پس سبک اندیشه و فکر منفی نسبت به یک اتفاق ، عامل عصبانیت می شود.