عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (1)

- عوامل بیرونی و درونی در ایجاد خشم و عصبانیت تاثیر گذارند ؛ گاهی اوقات عامل اصلی آن یک فکر و اندیشه ای است که باید آنرا بررسی کرد ؛ مثلا از خلف وعده و یا دیر آمدن همسر و یا رفیق ، برداشت های زیادی به خاطر نوع فکر و اندیشه ای که در ذهن به طور اشتباه نهادینه شده ، باعث می شود باعث عصبی شدن فرد بشود.