علائم شناختی ذهنی خشم

کاهش تمرکز (وقتی عصبانیت و یا استرس ، ایجاد می شود در تمرکز و حافظه اختلال ایجاد می شود)، اشتغال ذهنی با حرف با رفتار طرف مقابل ، خودگویی های منفی افکار منفی ، سرزنش طرف مقابل ، تحریف های شناختی مثل بزرگ نمایی و افکار باید دار ؛ عامل عمده اختلالات رفتاری افراد ، به موضوع تحریف های شناختی آنها نسبت به اوضاع پیرامون خود ، بر می گردد.