علائم رفتاری خشم

- مچ کردن دست ها ، جلو و عقب رفتن یعنی آرام و قرار نداشتن ، متزلزل بودن ، کوبیدن درب بر همدیگر ، بالا بردن صدا و امثال اینها ، نشانه های رفتاری خشم در فرد می باشد.
- نشانه های هیجانی خشم ، مثل عصبانیت ، خشونت ، خصومت ، کینه توزی ، غضب ، تنفر ، رنجش خاطر تحریک ، احساس ترک شدن ، ترس ، تحقیر شدن ، بی حرمتی ، احساس گناه ، نا امنی ، حسادت و....