نقد نظریه : « نشان دادن میزان علاقه با خشم »

- بعضی ها وقتی از نحوه برخورد و رفتار های دعواگونه ایشان سوال می شود ، می گویند: چون طرف مقابلمان را دوست داریم اورا اذیتش میکنیم یا سرش داد میکشیم ، می خواهیم بفهمانیم که چقدر برای ما خودمانی و محبوب است ؛ ولی این رفتار با عشق و علاقه جمع نمی شود و تناقض دارد.