آشنایی با جرم جعل و مجازات آن

جرم جعل عبارت است از هرگونه ساختن مهر یا نوشته یا امضای اشخاص رسمی و یا هرگونه محو کردن و یا خدشه وارد کردن به سند و یا تغییر تاریخ آن جعل محسوب می شود در این ویدئو با جرم جعل ، ارکان آن و مجازات آن آشنا خواهیم شد.
www.rahjooyan.co