نقد نظریه : « مقصر دانستن فرد مقابل در ایجاد خشم »

- نظریه ای که بعضی ها معتقدند که در ایجاد خشم یک فرد ، مقصر اصلی فرد مقابل او می باشد و تحریک اصلی از ناحیه اوست ؛ در حالی که این نگاه بدی است و انسان معمولا مسئول هیجانات خود است و این یک رفتار اجباری نیست بلکه خود فرد اختیار دارد و باید مراقب عکس العمل های رفتاری خود باشد ؛ وقتی که در قیامت غضب مورد مواخذه گرفته می شود پس معلوم است که غضب ، عمل اختیاری است.