فیلم پایان نیزه

این فیلم در مورد بخشش و محبت است . در مورد یک خانواده که برای کمک به بومیان گنجلهای امازون میروند و توسط بومیان کشته میشوند . و بعد از آن ...
داستانی بر اساس یک واقیت که بهتر است شرح داده نشود. حتماً ببینید، چرا که معنای واقعی بخشش و فداکاری در جای جای این فیلم دیده می شود.