نجات از چنگال شیطان پرستان

فيلمي كه وقايعش در حاشيه يكی از فجايع قرن حاضر يعنی شيطان پرستی رخ می دهد. دكترهان شخصی كه بخاطر رسيدن به هوسهايش خانواده خود را رها كرده، ناگهان متوجه می شود كه دخترش گرفتار شيطان پرستان شده درحاليكه او برای رهايی دخترش تلاش می كند شخصيت خود وی نيز دگرگون می شود. يكی از موضوعات مهمی كه در اين فيلم مورد توجه قرار می گيرد نزديك بودن بازگشت ثانوی مسيح است.