اختلالات بدنی از عوامل خشم

- در نظریه ای که برخی از روانپزشکان عنوان کرده اند ، خشم به خاطر تغییرات هورمونی و نوع فیزیولوژی و تغییرات جسمانی و عصبی فرد ایجاد می شود ؛ مثلا سوء تغذیه در بروز خشم خیلی تاثیر خواهد گذاشت ؛ که برای درمان ان فقط معتقد به دارو درمانی می باشند.